Phương án

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ SIÊU THỊ

Sau khi khảo sát thực tế tại Siêu Thị, chúng tôi đã đề ra phương án bảo vệ Siêu Thị như sau:  Xem tiếp …

Phương án Bảo vệ Khu chung cư

Sau khi khảo sát thực tế tại Chung Cư, chúng tôi đã đề ra phương án bảo vệ Chung cư như sau:  Xem tiếp …

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ KHÁCH SẠN - NHÀ NGHỈ

Sau khi khảo sát thực tế tại Khách Sạn, chúng tôi đã đề ra phương án bảo vệ Khách Sạn như sau:  Xem tiếp …

Phương án Bảo vệ Tòa nhà

Sau khi khảo sát thực tế tại Tòa Nhà, chúng tôi đã đề ra phương án bảo vệ Tòa Nhà  Xem tiếp …

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy được Chủ tịch nước công bố ngày 12/7/2001 và Nghị định số: 35/2003/NĐ.CP ngày 04/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy. Để bảo vệ tài sản Công ty, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của NHÂN VIÊN, bảo đảm an ninh, trật tự trong Công ty, Giám Đốc Công ty dịch vụ Bảo Vệ Bảo Uy xây dựng phương án và phân công nhiệm vụ thực hiện phương án phòng chống cháy chữa cháy và bảo vệ Công ty an toàn cụ thể như sau:  Xem tiếp …

Phương án Bảo vệ Tòa nhà

Sau khi khảo sát thực tế tại Tòa Nhà, chúng tôi đã đề ra phương án bảo vệ Tòa Nhà  Xem tiếp …

Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy

Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy được Chủ tịch nước công bố ngày 12/7/2001 và Nghị định số: 35/2003/NĐ.CP ngày 04/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.  Xem tiếp …

Phương án Bảo vệ Kho hàng

Sau khi khảo sát thực tế tại Kho, chúng tôi đã đề ra phương án bảo vệ Kho  Xem tiếp …

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TY - VPĐD

Sau khi khảo sát thực tế tại Công trường, chúng tôi đã đề ra phương án bảo vệ Công trường  Xem tiếp …